La Top 10 del fotoforum Award 2/2012
»Luce nel buio«

1. posto

Thorsten Freimann: »Night Lights at Time Square«

100 ,- euro / 11 punti

2. posto

Horst Binder: »Linie 9«

100,- euro / 10 punti

3. posto

Sandra Bartocha: »Im Wald«

100,- euro / 9 punti

4. posto

Guido Stoll: »New York«

100,- euro / 8 punti

5. posto

Birgit Potthoff: »Licht im Dunkel«

100,- euro / 7 punti

6. posto

Christian Koradi: »Zuhause «

100,- euro / 6 punti

7. posto

Annette Schubert: »Lichtstrahlen im Petersdom«

100,- euro / 5 punti

8. posto

Katja Gragert : »Mondauto«

100,- euro / 4 Punke

9. posto

Michael Schulze: »Mondlicht«

100,- euro / 3 punti

10. posto

Michael Frieser: »Biennale«

100,- euro / 2 punti