La Top 10 del fotoforum Award 4/2014
»Tema libero«

1. posto

Akshansh Garg: »Welt ohne Sorgen«

500 euro / 11 punti

2. posto

Herbert Welling: »Am Ende des Weges …«

300 euro / 10 punti

3. posto

Martin Thoma : »Was für ein Ruheplätzchen«

200 euro / 9 punti

4. posto

Sabine Nehls: »In the air«

8 Punkte / 100 Euro

5. posto

Ralph Gräf: »Schaufenster«

100 euro / 7 punti

6. posto

Brigitte Stehle: »Abflug«

100 euro / 6 punti

7. posto

Steffi Atze: »…«

100 euro / 5 punti

8. posto

Astrid Brondke: »Begegnung auf Augenhöhe«

100 euro / 4 punti

9. posto

Michael Schulze: »Rosario«

100 euro / 3 punti

10. posto

Corwin von Kuhwede: »in und out«

100 euro / 2 punti